بررسی مطبوعات: حمایت عبادی از تغییر رژیم در ایران

سرنوشت برجام، حمایت شیرین عبادی از تغییر رژیم در ایران، روابط آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس و ابهام در آینده اوپک موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4335881.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *