نتیجه تحقیق دانشگاه آریزونا: دانشجویان دختر، هوش خود را کمتر از میزان واقعی آن تخمین می زنند

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی آریزونا نشان می دهد که دانشجویان دختر، هوش و لیاقت تحصیلی خود را کمتر از میزان واقعی آن تخمین می زنند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4337020.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *