نظر رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایرانیان، درباره دیدارهای بین المللی درباره ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/reza-pirzad-sot/4339014.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *