طرح ابتکاری «صندوق خاطرات» در افغانستان

در آستانۀ چهلمين سالروز آغاز جنگ افغانستان که پيشينۀ آن به روی کار آمدن دولت کمونيستی ببرک کارمل توسط اتحاد شوری سابق باز می گردد، سازمان حمايت از حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان با يک طرح ابتکاری تحت عنوان «صندوق خاطرات» سعی دارد گوشه ای از سنگينی بار تلفات انسانی اين جنگ را از دوش مردم بردارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-memory-boxes/4340802.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *