بحران آب در ایران وزرای دولت روحانی را به مجلس کشاند

در ایران وزرای نیرو و کشاورزی به همراه رئیس سازمان محیط زیست در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کردند تا گزارشی از بحران آب در ایران بدهند که به صورت مشکلی اساسی درآمده است. گزارش شهرام بهرامی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/water-crisis-in-iran/4342647.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *