تجمع اعتراضی مالباختگان یک موسسه اعتباری در اهواز

روز چهارشنبه در اهواز جمعی از مالباختگان موسسه اعتباری آرمان وحدت اهواز در برابر ساختمان موسسه اعتباری ملل تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان با سر دادن شعارهایی خواستار برگشت سرمایه های خود شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/financial-crisis-in-iran/4342644.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *