گام بزرگ پژوهشگران در مسیر درمان بیماری نابود کننده اعصاب حرکتی

پژوهشگران علوم زیستی اعصاب،در کینگز کالج لندن،گام بزرگی به سوی ترمیم ژن های بیماری ای-ال-اس و سایر بیماری هایی که موجب تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم اعصاب حرکتی می شوند، برداشتند. شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/als-gene-repair/4342297.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *