با ادامه تظاهرات کشاورزان اصفهان با حضور زنان

کشاورزان اصفهانی روز جمعه، برای چهارمین روز پیاپی، علیه سوء مدیریت آب و حقابه تظاهرات کردند و زنان همراه با مردان کشاورز در این تظاهرات شرکت کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/water-isfahan-women-in-chador/4347082.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *