توضیحات خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل درباره رویدادهای سوریه

مارگارت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا، از آخرین تحولات مربوط به حمله هفته گذشته در شهر دوما می گوید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/margaret-bashir/4347077.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *