سگ رباتی جای خود را در میان حیوانات خانگی باز می‌کنند

حیوانات خانگی بویژه سگ همدم خوبی برای کهنسالان هستند. سگ های رباتی بدلیل این که نیاز به نگهداری ندارند می توانند همدم بهتری باشند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/robot-dog/4347310.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *