بازاریان در شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود اعتصاب کردند

کسبە و بازاریان شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود روز یکشنبه ۲۶ فروردین در اعتراض بە افزایش تعرفەھای گمرکی و مسدود شدن گذرگاه‌های تجاری با عراق اعتصاب کردند. به گزارش علی جوانمردی، خبرنگار صدای آمریکا در اربیل، مقامات دولتی تاکنون بە خواست معترضان پاسخی ندادەاند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/baneh-javanrood-protest/4349134.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *