دومین روز اعتراض به بستن مرز در استانهای کرمانشاه و کردستان ایران

اعتصاب شهرستانهای بانە و جوانرود در استانهای کردستان و کرمانشاه با ھدف بازگشایی مرزھا برای دومین روز متوالی ادامە داشت. دولت حسن روحانی پیشتر گفتە بود، افزایش بهای تعرفەهای گمرکی و بستە شدن مرزها با هدف حمایت از تولیدات داخلی انجام می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-baneh-/4350529.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *