استقبال از مراسم خروج کاسترو از قدرت، یک روز زودتر

مراسمی که قرار است رائول کاسترو در آن بطور رسمی از ریاست جمهوری کوبا کناره‌گیری و قدرت را به یک فرد جوان‌تر منتقل کند، یک روز قبل از موعد از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cuba-prepares-for-the-end-of-castro-rule/4352135.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *