اعتراضات بانه و جوانرود به روز سوم رسید

در سومین روز اعتصاب شھرھای مرزی بانە و جوانرود، سە شھر دیگر در شمال غربی ایران بە اعتصاب پیوستند. سقز، مریوان و سردشت ھم در اعتراض بە بستە شدن دروازەھای مرزی کە محل درآمد اکثر مرزنشینان است، اعتصاب کردند.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-in-border-cities/4352290.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *