برنامه دولت بریتانیا برای ساخت دست و پای مصنوعی برای همه کودکان توان‌یاب این کشور

دولت بریتانیا، با اختصاص مبلغ دو و یکدهم میلیون دلار، در نظر دارد، برای همه کودکان توان یاب آن کشور، که دست و پای شان را در جریان حادثه و به دلایل مختلف از دست داده اند، پروتز یا اندام مصنوعی کار بگذارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-child-prothetics/4352156.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *