راهی جدید برای بازیافت پلاستیک

اگر شما هم اهلِ بازیافت باشید، قطعا از غیرقابل بازیافت بودن پلاستیک مطلعید، موادی که حالا سراسر جهان؛ از خشکی ها تا آب ها را با معضلی بزرگ روبرو کرده اند، البته دانشمندان نیز بیکار ننشسته اند و مدام در حال تحقیقات برای بازیافت مواد پلاستیکی اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/science-plastic-enzyme/4352150.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *