پریجنت: از طریق پولی که به عراق می‌دهیم باید به این کشور برای جلوگیری از نفوذ ایران فشار بیاوریم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pregent-sot/4352038.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *