نهمین روز اعتراض متوالی در بانه به بستن مرزهای غرب ایران

بانه در کردستان ایران برای نھمین روز متوالی اعتصاب کرد. گرچە مقامات محلی وعدە دادەاند مشکلات مردم مناطق مرزی در خصوص بازگشایی مرزھا را حل خواھند کرد، ولی ساکنان مرزی میگویند اعتمادی بە وعدەھای حکومت ندارند. جزييات بيشتر در گزارش علي جوانمردي:
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-baneh/4361323.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *