تعجب دانشمندان از مقاومت آنتی بیوتیک هایی که از طریق حیوان به انسان منتقل می شوند

دانشمندان از مقاومت آنتی بیوتیک هایی که از طریق حیوان به انسان منتقل می شوند یکه خورده اند. تحقیقات جدید نشان می دهد که داروهای ضد میکروبی مورد استفاده پرورشِ خوک در چین در چند سال گذشته هم بر انسان و هم بر گونه های مختلف جانوری در سراسرِ دنیا تاثیر گذاشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/antibiotic-resistance-spread/4372323.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *