توسعه شرکت‌های فناوری چین در سایه وام‌های آسان بانکی

رشد سریع شرکت های فناوری در چین ناشی از عواملی مختلف، از جمله حمایت های دولتی، دسترسی به وام های آسان بانکی و بازارهای بزرگ است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-technology/4372342.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *