نگاهی به مطبوعات: اسناد ارائه شده از برنامه جنگ افزار هسته ای ایران توسط اسرائیل

اسناد ارائه شده از برنامه جنگ افزار هسته ای ایران توسط نخست وزیر اسرائیل موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4372655.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *