دو هفته مانده به عروسی سلطنتی بریتانیا

کمی بیش از دو هفته تا عروسی سلطنتی پرنس هری و مگان مارکل نمانده، مراسمی که از تدارکات و تشریفات خاصی برخوردار است. انتخاب کالسکه سلطنتی که عروس و داماد را از کلیسا به محلِ جشن ببرد، بخشی از این تشریفات است که توسط عروس و داماد انجام می گیرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-royal-wedding/4374700.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *