ورود نیروهای یگان ویژه به بانه در کردستان برای شکستن اعتصاب مغازه‌دارها

اعتصاب شھرستان بانە در کردستان ایران در حالی ادامە دارد کە صدھا تن از نیروھای یگان ویژە با ھدف شکستن اعتصاب، وارد این شھر مرزی شدەاند. روز چھارشنبە نیروھای امنیتی با زور تعدادی از مغازەھای شھر را باز کردند.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-kurdistan-strikes/4374670.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *