پنجاهمین سالگرد جنبش کارگری دانشجویی فرانسه با مطالباتی مشابه

در پنجاهمين سالگرد جنبش کارگری-دانشجويی فرانسه، فضای غالب بر اين کشور با وجود سکوت آشکار امانوئل ماکرون، رئيس جمهوری جوان و ميانه رو آبستن همان رويدادهايی ست که در ماه مه ۱۹۶۸ کشور فرانسه را به يک بحران عميق سياسی فرو برد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-may-68th-anniversary/4374696.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *