شاید سوالاتی درباره میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی به معاینه روتین کودکان اضافه شود

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال آمریکایی طب کودکان منتشر شده است، توصیه می کند بررسی و پرسش درباره میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، در معاینات روتین کودکان ادغام شود.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4375991.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *