نگاهی به مطبوعات: برنامه تسلیحات هسته ای ایران و سرنوشت برجام

برنامه تسلیحات هسته ای ایران، سرنوشت برجام و آرامش نظامی در خلیج فارس موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4376288.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *