نگاهی به نقش جمهوری اسلامی ایران در انتخابات پیش روی عراق

در عراق تنها نه روز ديگر انتخابات سراسری برگزار می شود. گروههای مختلف سياسی می كوشند كرسيهای بيشتری در پارلمان بدست بياورند. در اين ميان جمهوری اسلامی ايران می كوشد در انتخابات عراق مداخله كند و زمينه پيروزی گروههای وابسته به خود را فراهم كند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4376301.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *