تایید یک داروی مرتبط به سرطان توسط اداره نظارت بر داروی آمریکا

اف دی ای، اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، داروی کیمریا یا روش سلول درمانی کار- تی شرکت نوارتیس را برای درمان سرطان خون عود کننده بالغین مورد تایید قرار داد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4377677.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *