نتیجه یک تحقیق: ماسک های تنفسی چندان هم کارآمد نیستند

نتیجه یک تحقیق مشترک بین المللی نشان می دهد که ماسک های رایج تنفسی که در شرایط آلودگی هوا استفاده می شود، به دلایل مختلف قادر به پیشگیری از ورود ذرات آلاینده و خطرناک به مجاری تنفسی نیست.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4381152.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *