نظر بینندگان برنامه روی خط: ضرورت اتحاد در جامعه کارگری ایران

ضرورت همبستگی و اتحاد در جامعه کارگری ایران و تاثیر بالقوه چنین تحولی در تحقق یافتن خواست های آنان، موضوعی مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/straight-talk-labor-day/4380990.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *