پیشرفت در زمینه تشخیص حساسیت به بادام زمینی

پژوهشگران در شورای تحقیقات پزشکی بریتانیا، این هفته اعلام کردند، شیوه آزمایشی جدید و معتبری برای بررسی حساسیت به بادام زمینی، تولید کرده اند. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/peanut-allergies/4380998.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *