آخرين ارابه «توت عنخ آمون»

دولت مصرششمين و آخرين ارابۀ متعلق به«توت عنخ آمون»، نوزدهمين فرعون مصر از دودمان هجدهم را به موزه ای در حال تأسيس در کنار اهرام ثلاثه منتقل کرد. «توت عنخ آمون» در سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ پيش از ميلاد مسيح بر مصر باستان فرمانروايی می کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/egypt-king/4381875.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *