ماهواره های پیشرفته در خدمت پیش بینی رانش زمین

رانش زمین می تواند ناشی از زلزله،باران شدید یا فوران های آتش فشان باشد. دانشمندان با استفاده از ماهواره های پیشرفته نقشه جامعی از مناطق مستعد به رانش زمین را تهیه می کنند که می تواند به پیش بینی وقوع این پدیده کمک کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/landslides-worldwide/4381877.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *