مروری بر اعتصاب ها در غرب ایران از نگاه ” بلستينگ نيوز”

خبرهای مربوط به اعتصاب بی وقفه بازاریان در غرب ایران، به رسانه های بین المللی نیز کشانده شده است، که سایت موسوم به ” بلستينگ نيوز” از جمله آنهاست.
این سایت، وقایع ۲۱ گذشته را با گزارشهائی از چگونگی شروع اعتصاب، معرفی اعتصاب کنندگان و تشریح دلائل اعتصاب مرور کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/kurd-iram-merchant/4381874.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *