گزارش فرهاد پولادی ازکنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران

کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران ، عنوان همایشی است که سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی از ساعاتی پیش در هتل گراند هایت شهر واشنگتن برگزار کرده است. گزارش فرهاد پولادی منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/farhad-pouladi-oaic-event-late-news/4381205.html

گفت وگو با رامش سپهرراد، سخنگوی کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸

رامش سپهرراد سخنگوی کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ و عضو هیات مشورتی سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحات بیشتری درباره هدفهای کنوانسیون ارائه می دهد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ramesh-sepehrrad/4381206.html