علیرضا نوریزاده: اروپا قدرتی برای کمک به ایران ندارد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-eu-iran-deal-/4385162.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *