در جلسه نامزدی نخستین زن برای ریاست سازمان سیا چه گذشت

جینا هسپل، کفیل ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ا، امروز برای تائید نامزدی اش به عنوان رئیس این سازمان در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا حاضر شد و ضمن یادآوری تجربه سی ساله اش در این سازمان، دیدگاه های خود را برای تقویت و بهینه سازی آن تشریح کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/gina-haspel-nomination/4386657.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *