فرد عامری: مسئله آمریکا هسته ای نیست بلکه دخالت ایران در کشورهای منطقه است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fred-ameri/4386881.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *