یکی از مدیران آزمایشگاه اتمی سندیا آمریکا: رفتار ایران بعد از برجام خطرناک بوده است

گفتگو با جوزف دِ ترانی از مدیران آزمایشگاه اتمی سندیا آمریکا
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/joseph-detrani/4388005.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *