حضور جوانان در چهارمین انتخابات پارلمانی بعد از صدام

در استان نینوا و شهر موصل سیاستمداران جوان باعث شور و نشاط جدیدی شده اند و از رأی دهندگان
می خواهند به آنها فرصت خدمت دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mosul-young-candidate/4390184.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *