نگاهی به مطبوعات: موج جدید تحریم های دولت ترامپ علیه ایران

موج جدید تحریم های دولت ترامپ علیه ایران، مکاتبات رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای عرب خاورمیانه، ریشه یابی برخورد نظامی اسرائیل و ایران و واکنش اتحادیه اروپا موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4390129.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *