نسل جدید حسگرهای پیشرفته در خدمت سلامت شهروندان

بشر با کمک فناوری حسگرهای پيشرفته به راحتی می تواند بر طيف وسيعی از منابع مورد استفاده خود، از آب و هوا گرفته تا انرژی های مصرفی کنترل و تسلط بيشتری پيدا کند و آنها را با کيفيت بهتری به خدمت خود درآورد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/personel-health-sensors/4391275.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *