گزارش علی جوانمردی از انتخابات عراق

در عراق از ساعت ھفت صبح بە وقت محلی چھارمین انتخابات سراسری شروع شدە است. تا ساعت ١٢ ظھر بغداد، میزان مشارکت مردم نسبت بە انتخابات گذشتە، کمتر بودە است. عراق ٢٤ میلیون شھروند واجد شرایط رای دادن دارد کە باید ٢٣٩ نمایندە پارلمان را انتخاب کنند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4391269.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *