انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم

در اسرائیل ، با ورود یک هیات عالیرتبه آمریکائی به اورشلیم زمینه برای انتقال سفارت آمریکا به این شهر فراهم شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4392061.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *