سفارت آمریکا در اورشلیم افتتاح می شود

در اسرائیل ،با ورود یک هیات عالیرتبه آمریکائی به اورشلیم زمینه برای انتقال سفارت آمریکا به این شهر فراهم شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4391932.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *