پیش بینی صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی در ایران

رشد اقتصادی ایران که به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رفت امسال به چهاردرصد برسد ، با احتمال بازگشت به سطح دوران پیش از توافق برجام روبروست که کمتر از دو درصد بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4391934.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *