در کالیفرنیا خانه ها ملزم به استفاده از صفحه های خورشیدی خواهند شد

ایالت کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا خواهد بود که تا سال دو هزار و بیست اکثر خانه های جدید را ملزم به نصب صفحه های خورشیدی می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/california-solar-mandate/4395007.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *