گزارش از جشنواره کن – حضور چشمگير فيلم های كوتاه ايرانی در بخش فیلم های کوتاه کن

گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cannes/4395011.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *