پژوهشگران آمریکایی روی پروژه «جوانی پایدار» کار می کنند

پژوهشگران در مایو کلینک آمریکا، گام بلندی، در راه برآورده کردن یک آرزوی دیرین بشریت برداشته اند. گامی بسوی جوانی پایدار و عمری سالم و بسیار طولانی! گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/anti-aging-breakthroughs/4396420.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *