گزارش از کن| فیلم های فرهادی و پناهی در رتبه سوم و پنجم از نگاه منتقدان تا روز هشتم

مجله اسکرین هر روز نظر منتقدان را منتشر می کند و تا روز هشتم فیلم های اصغر فرهادی و جعفر پناهی در رده های سوم و پنجم قرار دارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cannes/4396207.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *